Skoči na vsebino

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

 

Kaj so informacije javnega značaja?

 

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2004 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in s tem zakonsko uredil ustavno pravico vsakogar do informacij javnega značaja. Slovenska ustava namreč v 39. členu določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Prav tako se z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja omogoča državljanom ustavna pravica iz 44. člena, ki govori o neposrednem in posrednem sodelovanju državljanov pri upravljanju javnih zadev.

 

Sprejem tega zakona je tudi korak k večji stopnji harmonizacije pravnega reda Republike Slovenije s pravom Evropske unije, z njegovo uveljavitvijo pa bo doprinešeno tudi k večji transparentnosti dela javne uprave, saj zakon na državljane prelaga del dolžnosti nadzora nad delom organov javne uprave in nam hkrati daje na voljo kar nekaj pravnih sredstev za zagotovitev pravice izvedeti informacijo javnega značaja.

 

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

 

Dostop do informacije javnega značaja ni brez omejitev. Zakon v 6. členu navede dvanajst primerov, v katerih lahko organ prosilcu zavrne zahtevo zaradi posebne narave podatka, ki ga prosilec želi (če prosilec na primer zahteva podatek, ki je na podlagi zakona, ki ureja tajne podatke, opredeljen kot tajen, če prosilec zahteva osebni podatek, katerega posredovanje bi pomenilo kršitev predpisov o varstvu osebnih podatkov ali če bi razkritje podatka škodovalo izvajanju sodnega ali upravnega postopka...).

 

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (neuradno prečiščeno besedilo)

Uredba o posredovanju in ponovni uborabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 76/2005)

 

 

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZA LETO 2012

 

V skladu s 37. členom Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB in 117/06-ZDavP-2) so državni organi in organi lokalnih skupnosti dolžni pripraviti letno poročilo o njegovem izvajanju in ga do 31. januarja za preteklo leto predložiti Ministrstvu za pravosodje in javno upravo.

 

Vsebina letnega poročila je določena v 28. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11). Za lažjo pripravo in poenotenje poročil je ministrstvo pripravilo obrazec. Obrazec izpolnite s številčnimi podatki o postopkih po ZDIJZ pri organu in nam ga posredujte kot prilogo k dopisu, ki ga podpiše odgovorna oseba organa. Dopis vašega organa s prilogo – obrazcem pošljite na elektronski naslov ministrstva: gp.mju(at)gov.si najkasneje do 31. januarja 2013. Kolikor je mogoče nam navedeno posredujte zgolj v elektronski obliki.

 

Do obrazca lahko dostopate tukaj.

 

 

SKUPNO LETNO POROČILO VLADE RS O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA ZA LETO 2011

Poročilo zajema delovanje in postopke državnih organov in organov lokalnih skupnosti. Do poročila lahko dostopate tukaj.