Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KATALOG IJZ

 

 

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: Ministrstvo za pravosodje

Odgovorna oseba za katalog: Andreja Katič, ministrica

Datum prve objave kataloga: 1. 7. 2013

Datum zadnje spremembe: 21. 9. 2018

 

Katalog je dostopen na svetovnem spletu:

 

Druge oblike kataloga: /

 

Naslov: Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

Telefon: (01) 369 5342

Faks: (01) 369 5783

Elektronski naslov:gp.mp(at)gov.si

 

2. Splošni podatki o organu in informacij javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa:

 

Kratek opis delovnega področja organa:

 

Ministrstvo za pravosodje opravlja naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega pravobranilstva, ustavnega sodišča in varuha človekovih pravic, nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega pravobranilstva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, civilnega in kaznovalnega prava, sistemskega urejanja omejevanja korupcije, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah, usmerjanja ministrstev glede izvrševanja sodb mednarodnih sodišč, preučevanja in načrtovanja uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin, e-pravosodja ter naloge na področju načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb pravosodnih organov in vodenje investicij za potrebe teh organov.

 

 

Seznam notranjih organizacijskih enot: 

 

1.  Kabinet ministra

 

2.  Služba za notranjo revizijo

 

3.  Center za izobraževanje v pravosodju

Sektor za začetna usposabljanja v pravosodju

Sektor za nadaljevalna izobraževanja v pravosodju

 

 

4. Služba za nadzor organizacije poslovanja sodišč

 

5.  Projektna enota Učinkovito pravosodje

 

6. Služba za informatiko in ePravosodje

 

7. Služba za probacijo


8. Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice

Sektor za kaznovalno pravo in človekove pravice

Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij

   Oddelek za kazenskopravne evidence

Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj

 

9.  Direktorat za civilno pravo

Sektor za civilno pravo

 

10. Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo

Sektor za organizacijsko zakonodajo

Sektor za pravosodno upravo

 

11. Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč

Sektor za mednarodno pomoč

 


12. Sekretariat

Služba za kadrovske zadeve

Služba za javna naročila, pravne in splošne zadeve

Služba za finance in proračun

Glavna pisarna

Služba za izvajanje kohezijske politike

Služba za nepremičnine in investicije pravosodnih organov

               

Organigram organa:

www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/organiziranost/

 

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

 

Seznam vseh drugih organov s področja dela

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 

Pristojna oseba: mag. Lidija Bela, sekretarka, mag. Katja Debeljak, sekretarka

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 

Državni predpisi:

www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/

 

Predpisi EU:

www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/zakonodaja_eu_s_podrocja_pravosodja/

 

2e. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

 

Predlogi predpisov:

www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 

Seznam strateških in programskih dokumentov:

www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi:

www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/informacije_javnega_znacaja/seznam_uradnih_oseb/

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Seznam evidenc:

www.mp.gov.si/si/obrazci_evidence_mnenja_storitve/

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 

Seznam zbirk:

Seznam zbirk na spletni strani Informacijskega pooblaščenca

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 

Seznam vsebinskih sklopov:

www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/informacije_javnega_znacaja/

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/informacije_javnega_znacaja/postopek_za_dostop_do_ijz/