Skoči na vsebino

OBRAZCI

 

 

Na tem spletnem mestu so objavljeni obrazci za pripravo izjav oziroma dokumentov, ki jih Ministrstvo za pravosodje (v nadaljevanju naročnik) zahteva od ponudnika oziroma podizvajalca v postopku oddaje javnega naročila po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 - uradno prečiščeno besedilo, 19/2014).

 

Obrazec "Predračun" je pripravljen za vsako posamezno javno naročilo posebej in na tem mestu ni vnaprej objavljen. Prav tako niso vnaprej objavljeni obrazci za pripravo izjav za izkazovanje zahtevane ekonomsko-finančne, tehnične oziroma kadrovske sposobnosti. 

 

Vsi obrazci so v .doc formatu in omogočajo elektronsko vpisovanje podatkov. Izpolnjen obrazec je potrebno natisniti in podpisati, v primeru uporabe žiga pa tudi žigosati.

 

Navodila za izpolnjevanje posameznega obrazca so pripeta k obrazcu. Navodil v ponudbi ni potrebno prilagati.

 

Če naročnik javno naročilo izdaja v okviru operacije e-pravosodje ali Sklada za zunanje meje, je zaželjeno, da se za pripravo zahtevanih izjav oziroma dokumentov uporabi obrazce z logotipom (obrazci z ustreznim logotipom so objavljeni na dnu te strani).

 

 

Obrazec št. 1: Naslovnica ponudbe

 

Obrazec št. 2: Podatki o ponudniku

 

Obrazec št. 3: Podatki o partnerju vodilnega ponudnika (v primeru skupne ponudbe)

 

Obrazec št. 4:  Podatki o podizvajalcu

 

Obrazec št. 5: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

 

Obrazec št. 6: Izjava ponudnika in pooblastilo

 

Obrazec št. 7: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika

 

Obrazec št. 8: Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

 

Obrazec št. 9: Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

 

Obrazec št. 10: Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

 

Obrazec št. 11: Podatki o novem podizvajalcu

 

Obrazec št. 12: Pooblastilo za javno odpiranje ponudb

 

 

Obrazci (1-12) za javna naročila v okviru operacije e-pravosodje (.zip)

 

Obrazci (1-12) za javna naročila v okviru Sklada za zunanje meje (.zip)