Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNI SVET ZA SODNO IZVEDENSTVO, SODNO CENILSTVO IN SODNO TOLMAČENJE

KONTAKT

Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje


prof. dr. Vincenc Butala, predsednik


Župančičeva 3
1000 Ljubljana
elektronska pošta: gp.mp(at)gov.si
tel.: (01) 369 53 42

VLOGE IN PRISTOJNOSTI

Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje je najvišji strokovno usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja v Republiki Sloveniji.


Deluje po načelu strokovne in operativne avtonomnosti v skladu z določbami Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) ter drugih predpisov, ki urejajo njegovo delovanje. Strokovni svet opravlja strokovne naloge za potrebe sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, skrbi za naloge sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja ter sodeluje pri zagotavljanju enotnosti in varovanju integritete sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja.


Strokovni svet ima naslednje pristojnosti:


-        spremljanje sistemskih, razvojnih in strateških vprašanj s področja sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja;
-        podajanje predlogov in pobud s področja sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja;
-        potrditev splošnih in posamičnih smernic za izdelavo izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj;
-        podajanje strokovnih mnenj v postopkih imenovanja sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev;
-        preverjanje strokovne usposobljenosti v postopkih pregleda ustreznosti potrdil o izobraževanju in izpopolnjevanju;
-        podajanje strokovnih mnenj v disciplinskih in razrešitvenih postopkih;
-        skrb za ustreznost nabora strokovnih področij, strokovnih podpodročij ter jezikov v imeniku sodnih izvedencev, sodnih cenilcev in sodnih tolmačev;
-        ustanovitev stalnih strokovnih teles in začasnih strokovnih teles;
-        imenovanje članov stalnih strokovnih teles in začasnih strokovnih teles;
-        priprava letnega poročila o delu;
-        zagotavljanje strokovne pomoči ministrstvu;
-        opravljanje druge naloge, če tako določa zakon.

 

Poslovnik Strokovnega sveta za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje

ČLANSTVO V STROKOVNEM SVETU

Strokovni svet ima petnajst članov, ki so sodni izvedenci, sodni cenilci ali sodni tolmači. Vsak član v Strokovnem svetu zastopa posamezen sklop strokovnih področij oziroma jezikov. Sklopi strokovnih področij in jezikov so:


-        gospodarstvo,
-        okolje in prostor,
-        kmetijstvo in gozdarstvo,
-        zdravje,
-        promet,
-        šport,
-        kultura,
-        infrastruktura,
-        gradbeništvo,
-        obrtna dejavnost,
-        stroji in oprema,
-        varnost,
-        forenzika,
-        sodno tolmačenje in prevodi ter
-        slovenski znakovni jezik.


V Strokovnem svetu vselej sodeluje predstavnik sodstva, ki ima pravico do razprave brez pravice do glasovanja. Imenuje ga predsednik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije izmed sodnikov sodišč prve stopnje. Predstavnica sodstva v Strokovnem svetu je Deja Kozjek, okrožna sodnica svetnica.
 

IMENOVANI ČLANI IN NAMESTNIKI

Vlada RS je s sklepom, št. 01304-5/2018/4 z dne 4. 10. 2018 v Strokovni svet imenovala naslednje člane ter njihove namestnike:


1. za sklop strokovnega področja gospodarstvo:

 • član: Boštjan Boh, sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva
 • namestnik: Miran Andrejek, sodni cenilec, imenovan za strokovno področje obrtne dejavnosti

 

2. za sklop strokovnega področja okolje in prostor:

 • član: mag. Branko Kovač, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje geodezije
 • namestnica: dr. Manca Plazar, sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje arhitekture

3. za sklop strokovnega področja kmetijstvo in gozdarstvo:

 • član: Miran Lovrin, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje kmetijstva
 • namestnik: Tomaž Hrovat, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gozdarstva

 

4. za sklop strokovnega področja zdravje:

 • član: prof. dr. Jože Balažic, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje medicine
 • namestnica: dr. Alenčica Sever, sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje psihologije


5. za sklop strokovnega področja promet:

 • član: dr. Peter Verlič, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje prometa
 • namestnik: dr. Janez Kopač, sodni izvedenec, imenovan za strokovna področja prometa, motornih vozil ter strojev in opreme, in sodni cenilec, imenovan za strokovni področji motornih vozil ter strojev in opreme

 

6. za sklop strokovnega področja šport:

 • član: Roman Šturm, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje športa
 • namestnica: Irena Drobnič, sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje športa


7. za sklop strokovnega področja kultura:

 • članica: Milena Zlatar, sodna izvedenka in sodna cenilka, imenovana za strokovno področje umetnosti
 • namestnik: dr. Andrej Gaspari, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje arheologije

 

8. za sklop strokovnega področja infrastruktura:

 • član: dr. Dejan Žlajpah, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva
 • namestnik: Janko Trobiš, sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva

 

9. za sklop strokovnega področja gradbeništvo:

 • član: Jorg Bleiweis Trsteniški, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje gradbeništva
 • namestnik: dr. Branko Dolenc, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje gradbeništva ter sodni cenilec, imenovan za strokovni področji gradbeništva ter kmetijstva

 

10. za sklop strokovnega področja obrtna dejavnost:

 • član: Anton Dremelj, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje obrtne dejavnosti
 • namestnik: Marko Kajzer, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovno področje obrtne dejavnosti

 

11. za sklop strokovnega področja stroji in oprema: 

 • član: prof. dr. Vincenc Butala, sodni izvedenec, imenovan za strokovna področja strojev in opreme, varstva pri delu in požarne varnosti ter ekologije
 • namestnik: mag. Janko Uratnik, sodni izvedenec in sodni cenilec, imenovan za strokovni področji računalništva in informatike ter motornih vozil

 

12. za sklop strokovnega področja varnost:

 • članica: Marjetka Učakar, sodna izvedenka, imenovana za strokovno področje varstva pri delu in požarne varnosti
 • namestnik: mag. Martin Jazbec, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje borilnih veščin

 

13. za sklop strokovnega področja forenzika:

 • član: Gorazd Pezdir, sodni izvedenec, imenovan za strokovno področje forenzično – kriminalistično tehničnih preiskav
 • namestnica: dr. Majda Zorec Karlovšek, sodna izvedenka, imenovana za strokovni področji kemije ter forenzične toksikologije in alkoholometrije

 

14. za sklop strokovnega področja sodno tolmačenje in prevodi:

 • član: Remzo Skenderović, sodni tolmač, imenovan za makedonski, srbski, hrvaški ter bosanski jezik
 • namestnica: Špela Kutin, sodna tolmačka, imenovana za francoski jezik 

 

15. za sklop strokovnega področja slovenski znakovni jezik:

 • članica: Zlata Crljenko, sodna tolmačka, imenovana za slovenski znakovni jezik
 • namestnica: Ljubica Podboršek, sodna tolmačka, imenovana za slovenski znakovni jezik

ADMINISTRATIVNA, TEHNIČNA IN DRUGA DELA

Administrativna, tehnična in druga dela za Strokovni svet opravlja ministrstvo, Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo, Sektor za pravosodno upravo: http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_organizacijsko_zakonodajo_in_pravosodno_upravo/sektor_za_pravosodno_upravo/

PRAVNE PODLAGE

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT, Uradni list RS, št. 22/18) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7726


Pravilnik o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 84/18): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13490


Pravilnik o povrnitvi stroškov v kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 61/97, 68/97 – popr., 62/08 in 38/13): http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2512


Pravilnik o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 15/03 in 32/13): http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO207

 

Pravilnik o uvrstitvi strokovnih področij in jezikov v posamezen sklop strokovnih področij in jezikov (Uradni list RS, št. 30/19): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13770

 

Angleški prevod Zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih