Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

STROKOVNA OBRAVNAVA ZAPRTIH OSEB

STROKOVNA OBRAVNAVA ZAPRTIH OSEB

 

Strokovna obravnava zaprtih oseb temelji na interdisciplinarnem pristopu, saj je njena osnovna organizacijska oblika strokovna skupina, v kateri (so)delujejo psihologi, socialni delavci, pedagogi, zdravstveni delavci in drugi sodelavci. Strokovna skupina se pri svojem delu povezuje tudi z drugimi sodelavci in enotami, ki delujejo v okviru zavoda, zlasti pa s pravosodnimi policisti. Cilj strokovnih prizadevanj je predvsem spremljanje zaprtih oseb v smislu njihove adaptacije na življenje v zavodu, razbremenitev ob stiskah, povezanih z odvzemom in omejitvami svobode, ter usposabljanje za življenje na prostosti v skladu z družbenimi normami in omogočanje pogojev za dostojno vključitev zaprtih oseb nazaj v družbeno okolje po prestani kazni.

 

 

Strokovno in sistemsko podporo za izvajanje strokovne obravnave v zavodih za prestajanje kazni zapora zagotavlja Oddelek za vzgojo, ki je del Sektorja za tretma na Generalnem uradu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij. Oddelek za vzgojo v sodelovanju z drugimi enotami Generalnega urada in v sodelovanju z zavodi za prestajanje kazni zapora poleg splošnih administrativnih in upravnih nalog opravlja tudi aktivnosti, povezane z izobraževanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev, skrbi za delovanje aktivov strokovnih delavcev, se povezuje z drugimi institucijami, pomembnimi za razvoj in doktrino posamezne stroke, ter spremlja in sistemsko razvija strategije in posebne oblike dela z zaprtimi osebami. 

 
Strukturi strokovnih skupin v zavodih za prestajanje kazni zapora sledi tudi struktura oddelka za vzgojo, ki ga sestavljajo strokovnjaki različnih družboslovnih ved, ki skrbijo za spremljanje in sistemskih razvoj naslednjih strokovnih področij dela z zaprtimi osebami:


1. pedagoška dejavnost
2. psihološka dejavnost
3. socialno delo
4. zdravstvena dejavnost
5. druge dejavnosti

 


1. Pedagoška dejavnost
Aktivnosti pedagogov in pedagoginj v zavodih za prestajanje kazni zapora se začenjajo v t.i. sprejemnem obdobju, ko oseba pride na prestajanje kazni zapora. V tem obdobju pedagogi za vsako zaprto osebo pripravijo osebni načrt prestajanja kazni z opredeljenimi kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji obravnave, bivanja in dejavnosti zaprtih oseb v procesu prestajanja kazni in rehabilitacije. Zaprto osebo usmerjajo v tisto obliko obravnave, ki jo potrebuje ter jo motivirajo za vključitev v različne dejavnosti in aktivnosti. Osebni načrt se med prestajanjem kazni zapora spreminja in dopolnjuje glede na potrebe, možnosti in spremenjene okoliščine. Pri pedagoški dejavnosti se uporabljajo individualne in skupinske metode dela, pomemben del pedagoškega dela pa predstavljajo zlasti razbremenilni razgovori z zaprtimi osebami, ki bistveno prispevajo k ugodnejši klimi v zavodu in preprečujejo morebitne konfliktne situacije. Pedagogi in pedagoginje v zavodih za prestajanje kazni zapora skrbijo za pripravo najrazličnejših zapisov in dokumentacije o zaprtih osebah (zapisi v osebnih spisih, zapisniki, odločbe in drugi akti, povezani z vodenjem upravnih postopkom, poročila in mnenja za sodišča in druge organe, različne evidence in drugo).
 
 
2. Psihološka dejavnost
Psihološka dejavnost v zavodih je vsebinsko raznolika in prilagojena obravnavani populaciji zaprtih oseb. Vključuje uvodne razgovore z novo-sprejetimi zaprtimi osebami, v okviru katerih se le te seznani z zavodskim življenjem, predstavi psihološke storitve in druge oblike zavodskih dejavnosti. Posebna oblika pomoči so krizne intervence, ki jih psihologi zagotavljajo zaprtim osebam, ki so se iz različnih razlogov znašli v situacijah osebne stiske. Skozi strokovno voden pogovor se zaprti osebi pomaga poiskati rešitev iz krize, oziroma se ji skuša stisko vsaj omiliti. Najzahtevnejša oblika psihološke pomoči je psihološka obravnava. Zaprte osebe se v njej spodbuja in usmerja k funkcionalnemu vedenju in osebnostni rasti.
 
 
3. Socialno delo
Socialno strokovno delo zajema nudenje pomoči obsojencem med prestajanjem kazni zapora in načrtovanje ukrepov pomoči za socialno vključevanje po odpustu. Osrednje vsebine se nanašajo na reševanje aktualne socialne problematike obsojencev in njihovih družin v sodelovanju s pristojnimi centri za socialno delo, na zagotavljanje materialne varnosti ter reševanje nastanitvene problematike po odpustu. Socialno delo z obsojencem obsega prvo socialno pomoč, svetovanje, razbremenilne razgovore, pomoč pri iskanju možnosti za vključitev v delo po prestani kazni in nastanitvi. Strokovno delo je včasih usmerjeno tudi v razreševanje kriznih situacij, pri čemer se zavodi za prestajanje kazni zapora tesno povezujejo z drugimi vladnimi in nevladnimi organizacijami ter tudi s prostovoljci.

 


4. Zdravstvena dejavnost
Izvajalci zdravstvene oskrbe zaprtih oseb so regionalni zdravstveni domovi, kar pomeni, da so zaprte osebe umeščene v javno zdravstveno mrežo, in zato zavodi za prestajanje kazni zapora niso nosilci dejavnosti s tega področja. Za pomoč pri aktivnosti s področja zdravstva, ki so potrebne posebne skrbi zaradi posebnosti, da gre za zdravstveno oskrbo znotraj zaprte institucije, je v vzgojnih službah zavodov za prestajanje kazni zapora zaposleno tudi zdravstveno osebje. Zdravstveno osebje med drugim nudi pomoč na področju izvajanja obravnave s substitucijsko terapijo uporabnikov psihoaktivnih snovi, pri izvedbi postopka urinskega testiranja za ugotavljanje prisotnosti psihoaktivnih snovi v telesu. Zdravstveno osebje predstavlja tudi pomembno komunikacijsko in strokovno vez med zdravstvenim osebjem zdravstvenega doma in vzgojno službo. Zdravstveno osebje izvaja tudi svetovanje in izobraževanje o nevarnostih okužb z virusom HIV in hepatitisa ter spodbuja k testiranju, cepljenju in vključitvi v zdravljenje hepatitisa B.
 
 
5. Druge dejavnosti
- obravnava storilcev kaznivih dejanj  zoper spolno nedotakljivost
- obravnava oseb s težavami zaradi uživanja drog in alkohola    
- obravnava oseb, ki so povzročile nasilje
- sodelovanje pri organizaciji in motiviranju zaprtih oseb za delo in delovno terapijo
- organizacija in motiviranje zaprtih za vključevanje v izobraževanje
- koordinacija prostočasnih dejavnosti za zaprte osebe

 

 

Oddelek za vzgojo deluje v okviru Sektorja za tretma.

 

Vodja Sektorja za tretma:
Lucija Božikov


 

 

Generalni urad

Oddelek za vzgojo

Jesenkova 3
1000 Ljubljana

 

T: (01) 300 5670
F: (01) 300 5620
E: gp.ursiks(at)gov.si