Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Informacija o varovanju osebnih podatkov v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij

 

 

 

1. Upravljavec in pooblaščena oseba za varstvo podatkov
 
Upravljavec osebnih podatkov je Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ursiks(at)gov.si.

 

V Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij je s sklepom generalnega direktorja URSIKS imenovana Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu: dpo.ursiks(at)gov  in telefonski številki 01/300 56 23.
 

 


2. Obdelava osebnih podatkov
 
Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov v javnem sektorju so določene v Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) in v določenem delu, v zakonu, ki ureja varovanje osebnih podatkov v Republiki Sloveniji (ZVOP-1).

 

Osebni podatki se lahko obdelujejo, če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon, ali če je z zakonom določeno, da se podatki obdelujejo le na podlagi  osebne privolitve posameznika, čigar podatek se obdeluje.

 

Obdelava osebnih podatkov v skladu s prvim odstavkom 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov se lahko izvaja, če je:

  1. posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenom,
  2. obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
  3. obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti organa, kot upravljavca;
  4. obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti dodeljene organu kot upravljavcu.

URSIKS obdeluje osebne podatke, skladno z veljavno zakonodajo, izključno z namenom izvajanja svojih zakonitih pristojnosti in izvajanja nalog delodajalca. V primeru podanega soglasja pa le za namene, za katere je soglasje podano. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da svoje soglasje oziroma privolitev kadarkoli prekliče.

 

Obdelava osebnih podatkov, kot jo opredeljuje področna zakonodaja, pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 
Z vidika zakonodaje je potrebno upoštevati splošno opredelitev pojma osebni podatek, ki ga Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov opredeljuje kot katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 
Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.
 
URSIKS izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov in z osebnimi podatki ravna s potrebno skrbnostjo. URSIKS si tudi prizadeva za čim bolj učinkovito obvladovanje tveganj. S pogodbenimi obdelovalci sklepa potrebne dogovore, ki vključujejo obveznost varovanja osebnih podatkov, s katerimi pridejo v stik.


 


3. Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 
Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, se lahko kadar koli posvetuje s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.
 
URSIKS zagotavlja posamezniku uresničevanje njegovih pravic najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne zahteve. URSIKS sprejema zahteve v zvezi s pravicami posameznika po pošti na naslov: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov pooblaščene osebe: dpo.ursiks(at)gov.si.
 
Posameznik, ki uveljavlja svoje zahteve v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, se mora ustrezno identificirati in opredeliti svojo zahtevo.
 
Posameznik lahko v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov pritožbo vloži tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov – Informacijskem pooblaščencu na naslov:
Informacijski pooblaščenec
Zaloška cesta 59
1000 Ljubljana

 

 

 

4. Hranjenje osebnih podatkov
 
Dokumentacija se hrani v skladu z veljavnim Načrtom klasifikacijskih znakov.