Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

MEDIACIJA V PRAKSI

  • MEDIACIJA NA SODIŠČIH

Za mediacijo na sodiščih pomeni sprejetje Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) pomembno prelomnico. ZARSS je bil sprejet 19. novembra 2009, objavljen 30. novembra 2009; veljati je pričel 15. decembra 2009, uporabljati pa se je začel 15. junija 2010 (Ur. l. RS št. 97/2009).

 

• Katera sodišča so že uvedla programe alternativnega reševanja sporov (ARS)?

 

- vsa okrajna            (44 sodišč)
- vsa okrožna            (11 sodišč)
- vsa delovna            (4 sodišča)
- vsa višja                (5 sodišč)

 

tj. skupaj 64 sodišč;

 

• Katera sodišča bodo programe še uvedla?

 

Programe so skladno s 1. odst. 4. člena ZARSS uvedla vsa okrajna, okrožna, delovna in višja sodišča ter višje delovno in socialno sodišče;

 

• Kdaj so bili programi uvedeni?

 

Na sodiščih prve stopnje najpozneje s 15. 6. 2010 in na sodiščih druge stopnje najpozneje s 15. 6. 2012;

 

• Kakšne vrste ARS so strankam na voljo?

 

- zaenkrat (le) mediacija;

 

• V katerih sporih se izvaja mediacija?

 

- Civilne zadeve,
- gospodarske zadeve,
- družinske zadeve,
- delovne zadeve.

 

• Kako je organizirano izvajanje mediacije?

 

- Pri vseh sodiščih se izvaja sodišču pridružena mediacija - sodišče ima lastno službo za ARS, ki organizira izvajanje programa, ali pa se pri izvajanju poveže z drugim sodiščem, ki ima službo za ARS (tako je ravnala večina okrajnih sodišč - povezala so se z okrožnimi sodišči);
- Sodišča so se med seboj povezala, tako da se programi izvajajo na 24 sodiščih, nekatera od teh sodišč izvajajo program še za eno ali več drugih sodišč in sicer programe sodišču pridružene mediacije izvajajo Višje sodišče v Celju, Višje sodišče v Kopru, Višje sodišče v Ljubljani, Višje sodišče v Mariboru, Višje delovno in socialno sodišče, Okrožno sodišče v Celju, Okrožno sodišče v Murski Soboti, pri katerem se izvaja program tudi za Okrajno sodišče v Murski Soboti, Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, Okrajno sodišče v Lendavi in Okrajno sodišče v Ljutomeru, Okrožno sodišče v Novi Gorici, pri katerem se izvaja program tudi za Okrajno sodišče v Novi Gorici, Okrajno sodišče v Ajdovščini, Okrajno sodišče v Tolminu in Okrajno sodišče v Idriji, Okrožno sodišče v Novem mestu, pri katerem se izvaja program tudi za Okrajno sodišče v Novem mestu, Okrajno sodišče v Črnomlju in Okrajno sodišče v Trebnjem, Okrožno sodišče na Ptuju, pri katerem se izvaja program tudi za Okrajno sodišče na Ptuju in Okrajno sodišče v Ormožu, Okrožno sodišče v Kranju, Okrožno sodišče v Ljubljani, pri katerem se izvaja program tudi za Okrajno sodišče v Cerknici, Okrajno sodišče v Okrajno sodišče na Vrhniki, Okrožno sodišče v Mariboru, pri katerem se izvaja program tudi za Okrajno sodišče v Mariboru, Okrajno sodišče v Lenartu, Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, pri katerem se izvaja program tudi za Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu, Okrožno sodišče v Krškem, pri katerem se izvaja program tudi za Okrajno sodišče v Brežicah in Okrajno sodišče v Sevnici, Okrožno sodišče v Kopru, pri katerem se izvaja program tudi za Okrajno sodišče v Kopru, Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici, Okrajno sodišče v Piranu, Okrajno sodišče v Postojni in Okrajno sodišče v Sežani, Okrajno sodišče v Ljubljani,Okrajno sodišče v Kranju, pri katerem se izvaja program tudi za Okrajno sodišče na Jesenicah, Okrajno sodišče v Radovljici in Okrajno sodišče v Škofji Loki, Okrajno sodišče v Krškem,Okrajno sodišče v Celju, pri katerem se izvaja program tudi za Okrajno sodišče v Šentjurju, Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, Okrajno sodišče v Velenju in Okrajno sodišče v Žalcu, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Delovno sodišče v Kopru, Delovno sodišče v Celju ter Delovno sodišče v Mariboru;

 

• Kdo so mediatorji v programih sodišč?

 

Mediacijo v programih sodišč izvajajo mediatorji, ki so vpisani na sezname mediatorjev pri sodiščih (skupaj cca. 320 mediatorjev). Število mest je na listah omejeno. Zato formalno izpolnjevanje pogojev za mediatorja v programih sodišč kandidatu ne zagotavlja avtomatične uvrstitve na seznam. Postopek uvrščanja mediatorjev na seznam opredeljujejo določila 18. do 27. čl. Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč (Ur. l. RS, št. 22/2010, 35/13). Sodišče izmed kandidatov, ki formalno izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam in ki so se prijavili na javni poziv sodišča, izbere kandidate, ki jih uvrsti na seznam in s katerimi sklene pogodbe o sodelovanju. Sodišča, ki so programe izvajala že ob uveljavitvi zakona, delo lahko nadaljujejo z mediatorji, s katerimi so sodelovala že prej.

 

Seznam mediatorjev v programih sodišč 

 

• Zakonski pogoji za mediatorje v programih sodišč:

 

Oseba, ki želi biti uvrščena na seznam;

  • mora biti poslovno sposobna,
  • ne sme biti pravnomočno obsojena za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
  • mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje,
  • mora imeti opravljeno izobraževanje za mediatorja po programu, ki ga določi minister, pristojen za pravosodje.

 

• Izobraževanje za mediatorje v programih sodišč:

 

22. člen Pravilnika o mediatorjih v programih sodišč določa, kakšno izobraževanje je ustrezno. Izobraževanje mora obsegati najmanj 40 pedagoških ur, vključevati mora vse vsebine, razvidne iz priloge k pravilniku, pa tudi zaključni izpit.

 

• Kakšen je vpliv mediacije v programih sodišč na sodne postopke?

 

Postopki mediacije v programih po ZARSS ne zavlačujejo sodnih postopkov, saj prekinitev sodnega postopka zaradi poskusa mirne rešitve spora traja le največ 3 mesece. Če v tem času ne pride do mirne rešitve spora, se sodni postopek nadaljuje. Eden od učinkov mediacije je tudi zniževanje obremenitve sodišč. Med 15. junijem in 31. decembrom 2010 je bilo v mediaciji na sodiščih rešenih 2239 sodnih zadev, v letu 2011 2769 sodnih zadev, v letu 2012 2122 sodnih v letu 2012 in v letu 2013 1985 sodnih zadev.

  • ZUNAJSODNA MEDIACIJA


Razvoj sodišču pridružene mediacije je v Sloveniji vzpodbudil tudi razvijanje mediacije, ki ni v nobeni zvezi s sodnimi postopki. Društvo mediatorjev Slovenije, ustanovljeno v letu 2006, šteje že okrog 400 članov. Organizacije, ki delujejo na področju mediacije, pa so se leta 2008 povezale v združenje MEDIOS.


Društvo mediatorjev Slovenije je leta 2008 v sodelovanju z nekaterimi strokovnjaki s področja mediacije predstavilo Belo knjigo o mediaciji, v kateri je povzeto tedanje stanje mediacije v Sloveniji in predstavljene perspektive nadaljnjega razvoja.