Skoči na vsebino

PRAVNI OKVIR MEDIACIJE

 

 

Na mediacijo se nanaša vrsta aktov Sveta Evrope in Evropske unije, urejena pa je tudi v slovenski zakonodaji.

 

1. Akti Sveta Evrope in Evropske unije

 

Civilno področje:

 

Svet Evrope:

 

 • Priporočilo Odbora ministrov državam članicam o mediaciji na družinskem področju (Rec. No R (98)1), z dne 21. januarja 1998,
 • Priporočilo Odbora ministrov državam članicam o mediaciji na civilnem področju (REC (2002)10), z dne 18. septembra 2002,
 • Smernice CEPEJ o boljši uporabi priporočil o mediaciji v družinskih in civilnih zadevah (CEPEJ (2007)14, z dne 7. decembra 2007.

 

Evropska unija:

 • Direktiva 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, z dne 21. maja 2008,
 • Evropski kodeks ravnanja za mediatorje.

 

Kazensko področje:

 

Svet Evrope:

 • Priporočilo Odbora ministrov državam članicam o mediaciji na kazenskem področju (Rec. No R (99)19), z dne 15. septembra 1999,
 • Smernice CEPEJ o boljši uporabi priporočil o mediaciji v kazenskih zadevah (CEPEJ (2007)13, z dne 7. decembra 2007.

 

Evropska unija:

 • Okvirni sklep Sveta, z dne 15. marca 2001, o položaju žrtev v kazenskem postopku

 

Upravno področje:

 

Svet Evrope:

 

 • Priporočilo Odbora ministrov državam članicam o alternativah sodnemu reševanju sporov med upravnimi organi in posamezniki (REC (2001)9), z dne 5. septembra 2001,
 • Smernice CEPEJ o boljši uporabi priporočil o alternativah sodnemu reševanju sporov med upravnimi organi in posamezniki (CEPEJ (2007)15, z dne 7. decembra 2007.

 

 

2. Slovenska zakonodaja o mediaciji

 

 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), sprejet 23. maja 2008, objavljen 6. junija 2008, pričel veljati 21. junija 2008 (Ur. l. RS št. 56/08); ureja temeljna pravila postopkov mediacije v sporih iz civilnopravnih, gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih premoženjskopravnih razmerij; določbe zakona se smiselno uporabljajo tudi za mediacijo v drugih sporih, kolikor to ustreza naravi pravnega razmerja, iz katerega izvira spor, in če tega poseben zakon ne izključuje.
 • Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS), sprejet 19. novembra 2009, objavljen 30. novembra 2009; veljati začel 15. decembra 2009, uporabljati pa 15. junija 2010 (Ur. l. RS št. 97/09 in 40/12 - ZUJF); prvostopenjskim in drugostopenjskim sodiščem nalaga, da obvezno sprejmejo in uveljavijo program alternativnega reševanja sporov.
 • Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), sprejet 29. januarja 2008, objavljen 11. februarja 2008, veljati začel 26. februarja.2008, uporabljati pa 26. avgusta 2008 (Ur. l. RS 15/2008); mediacijo izrecno opredeljuje kot enega od možnih postopkov reševanja spora med pacientom in izvajalcem zdravstvenih storitev v fazi pred sodnim postopkom.
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), sprejet 5. marca 2013, objavljen 13. marca 2013, veljati začel 12. aprila 2013 (Ur. l. RS, št. 21/13 in 78/13 – popr); izrecno določa možnost mediacije v individualnih delovnih sporih.
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) - Ur. l. RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo; novela ZFPPIPP-E, sprejeta 23. maja 2013, objavljena 31. maja 2013, veljati začela 15. junij 2013 (Ur. l. RS, št. 47/13) je uvedla obvezno mediacijo v postopkih zaradi insolventnosti in sporazumno mediacijo pred vložitvijo tožbe.
 • V Sloveniji na kazenskem področju ne govorimo o mediaciji, poznamo pa postopek poravnavanja v kazenskih zadevah, katerega cilj je sklenitev sporazuma, ki vsebuje določeno moralno ali materialno zadoščenje oškodovanca zaradi storjenega dejanja osumljenca. Ta postopek ureja Zakon o kazenskem postopku (ZKP-UPB4, Ur. l. RS št. 32/07; s poznejšimi spremembami).