Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRAVNI OKVIR MEDIACIJE

 

 

Na mediacijo se nanaša vrsta aktov Sveta Evrope in Evropske unije, urejena pa je tudi v slovenski zakonodaji.

 

1. Akti Sveta Evrope in Evropske unije

 

Civilno področje:

 

Svet Evrope:

 

 • Priporočilo Odbora ministrov državam članicam o mediaciji na družinskem področju (Rec. No R (98)1), z dne 21. januarja 1998,
 • Priporočilo Odbora ministrov državam članicam o mediaciji na civilnem področju (REC (2002)10), z dne 18. septembra 2002,
 • Smernice CEPEJ o boljši uporabi priporočil o mediaciji v družinskih in civilnih zadevah (CEPEJ (2007)14, z dne 7. decembra 2007.

 

Evropska unija:

 • Direktiva 2008/52/ES o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah, z dne 21. maja 2008,
 • Evropski kodeks ravnanja za mediatorje.

 

Kazensko področje:

 

Svet Evrope:

 • Priporočilo Odbora ministrov državam članicam o mediaciji na kazenskem področju (Rec. No R (99)19), z dne 15. septembra 1999,
 • Smernice CEPEJ o boljši uporabi priporočil o mediaciji v kazenskih zadevah (CEPEJ (2007)13, z dne 7. decembra 2007.

 

Evropska unija:

 • Okvirni sklep Sveta, z dne 15. marca 2001, o položaju žrtev v kazenskem postopku

 

Upravno področje:

 

Svet Evrope:

 

 • Priporočilo Odbora ministrov državam članicam o alternativah sodnemu reševanju sporov med upravnimi organi in posamezniki (REC (2001)9), z dne 5. septembra 2001,
 • Smernice CEPEJ o boljši uporabi priporočil o alternativah sodnemu reševanju sporov med upravnimi organi in posamezniki (CEPEJ (2007)15, z dne 7. decembra 2007.

 

 

2. Slovenska zakonodaja o mediaciji

 

 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), sprejet 23. maja 2008, objavljen 6. junija 2008, pričel veljati 21. junija 2008 (Ur. l. RS št. 56/08); ureja temeljna pravila postopkov mediacije v sporih iz civilnopravnih, gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih premoženjskopravnih razmerij; določbe zakona se smiselno uporabljajo tudi za mediacijo v drugih sporih, kolikor to ustreza naravi pravnega razmerja, iz katerega izvira spor, in če tega poseben zakon ne izključuje.
 • Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS), sprejet 19. novembra 2009, objavljen 30. novembra 2009; veljati začel 15. decembra 2009, uporabljati pa 15. junija 2010 (Ur. l. RS št. 97/09 in 40/12 - ZUJF); prvostopenjskim in drugostopenjskim sodiščem nalaga, da obvezno sprejmejo in uveljavijo program alternativnega reševanja sporov.
 • Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), sprejet 29. januarja 2008, objavljen 11. februarja 2008, veljati začel 26. februarja.2008, uporabljati pa 26. avgusta 2008 (Ur. l. RS 15/2008); mediacijo izrecno opredeljuje kot enega od možnih postopkov reševanja spora med pacientom in izvajalcem zdravstvenih storitev v fazi pred sodnim postopkom.
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), sprejet 5. marca 2013, objavljen 13. marca 2013, veljati začel 12. aprila 2013 (Ur. l. RS, št. 21/13 in 78/13 – popr); izrecno določa možnost mediacije v individualnih delovnih sporih.
 • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) - Ur. l. RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo; novela ZFPPIPP-E, sprejeta 23. maja 2013, objavljena 31. maja 2013, veljati začela 15. junij 2013 (Ur. l. RS, št. 47/13) je uvedla obvezno mediacijo v postopkih zaradi insolventnosti in sporazumno mediacijo pred vložitvijo tožbe.
 • V Sloveniji na kazenskem področju ne govorimo o mediaciji, poznamo pa postopek poravnavanja v kazenskih zadevah, katerega cilj je sklenitev sporazuma, ki vsebuje določeno moralno ali materialno zadoščenje oškodovanca zaradi storjenega dejanja osumljenca. Ta postopek ureja Zakon o kazenskem postopku (ZKP-UPB4, Ur. l. RS št. 32/07; s poznejšimi spremembami).