Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SLOVENSKI PREDPISI O MEDIACIJI

 

 

 

 

SLOVENSKI PREDPISI O MEDIACIJI

 

 • Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ), sprejet 23. maja 2008, objavljen 6. junija 2008, veljati začel 21. junija 2008 (Ur. l. RS št. 56/08).
  ZMCGZ se nanaša na mediacijo na splošno - torej tako na mediacijo, ki je pridružena sodnim postopkom, kot tudi na izvensodno mediacijo. Opredeljuje zgolj temeljna pravila postopkov mediacije, ostalo pa prepušča samoregulativnim mehanizmom. Ureja npr. vprašanje kdaj se mediacija prične in kdaj se konča, kdo imenuje mediatorja, katera so temeljna pravila nastopanja mediatorja, kako se oblikuje sporazum o rešitvi spora in kako mu je mogoče zagotoviti izvršljivost itd. Namen zakonskega urejanja ni bil v ureditvi postopka mediacije na tako podroben način, kot so urejeni sodni postopki. Namen je v spodbuditvi široke uporabe mediacije, pri čemer se je zakon dotaknil le tistih točk postopka, kjer bi pomanjkanje pravne ureditve pri strankah lahko zbujalo nezaupanje do takšnega načina reševanja sporov.
 • Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS) je bil sprejet 19. novembra 2009, objavljen 30. novembra 2009, veljati je začel 15. decembra 2009, uporabljati pa 15. junija 2010 (Ur. l. RS št. 97/09).
  Bistvena značilnost ZARSS je, da prvostopenjskim in drugostopenjskim sodiščem nalaga, da obvezno sprejmejo in uveljavijo program alternativnega reševanja sporov. V okviru tega programa morajo sodišča obvezno omogočiti uporabo mediacije, lahko pa tudi drugih oblik alternativnega reševanja sporov. Obveznost je torej na strani sodišč, saj bodo ta morala sprejeti ustrezne programe. Za stranke pa to nikakor ne pomeni, da bodo morale v sodnem postopku obvezno tudi skozi postopek mediacije. Ta bo namreč izvedena le, če bosta obe stranki v sporu z mediacijo soglašali. Prostovoljnost je ena od temeljnih značilnosti mediacije in ZARSS to spoštuje. Mediacija torej v nobenem primeru ne pogojuje začetka ali nadaljevanja sodnega postopka.

  Prvostopenjska sodišča so programe sprejela do začetka uporabe zakona, tj. do 15. 6. 2010, drugostopenjska pa v predpisanem roku dveh let od začetka uporabe zakona, tj. do 15. 6. 2012.


  Na podlagi ZARSS sta bila dne 15. 3. 2010 izdana dva pravilnika:

  - Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč;
  - Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč;
  Oba pravilnika sta bila objavljena 19. 3. 2010 (Ur. l. RS, št. 22/2010), njuna sprememba je bila objavljena 26. 4. 2013 (Ur. l. RS, št. 35/13).
   
  Pravilnika urejata: izobraževanje in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati mediatorji; pogoje za izdajo dovoljena izvajalcem alternativnega reševanja sporov za uvrščanje mediatorjev na seznam mediatorjev; nadzor nad delom mediatorjev; vodenje seznamov in centralne evidence mediatorjev; nagrado in povračilo potnih stroškov mediatorjem. Pravilnika navedena vprašanja urejata izključno v zvezi s programi mediacije po ZARSS, ne nanašata pa se na izvensodno mediacijo.

 • Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) je bil sprejet 29. januarja 2008, objavljen 11. februarja 2008, veljati je začel 26. februarja 2008, uporabljati pa 26. avgusta 2008 (Ur. l. RS 15/08).
   
  ZPacP mediacijo izrecno opredeljuje kot enega od možnih postopkov reševanja spora med pacientom in izvajalcem zdravstvenih storitev v fazi pred sodnim postopkom. Določa nekatera pravila takega postopka mediacije. Od avgusta 2008 se uporablja tudi Pravilnik o mediaciji v zdravstvu, ki je bil izdan na podlagi ZPacP (Ur. l. RS št. 77/08).
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je bil sprejet 5. maraca 2013, objavljen 13. marca 2013, veljati je začel 12. aprila 2013 (Ur. l. RS št. 21/13 in 78/13 – popr.).

  ZDR-1 izrecno opredeljuje mediacijo kot možen način reševanja spora. Določa rok v katerem morata delavec in delodajalec skleniti dogovor za reševanje spora z mediacijo, rok do katerega mora biti mediacija zaključena ter rok v katerem mora delavec uveljavljati sodno varstvo v primeru neuspešno zaključene mediacije.
   • Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) – Ur. l. RS št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo; novela ZFPPIPP-E je bila sprejeta 23. maja 2013, objavljena 31. maja 2013 in je začela veljati 15. junija 2013 (Ur. l. RS št. 47/13).

    Novela ZFPPIPP-E je uvedla obvezno mediacijo v postopkih zaradi insloventnosti in sporazumno mediacijo pred vložitvijo tožbe. Sodišče, ki vodi postopek zaradi insolventnosti napoti stranke postopka in upravitelja v postopek mediacije, kadar oceni, da je to glede na okoliščine zadeve primerno za rešitev spornega vprašanja ali interesnega nasprotja, ki izvira iz postopka zaradi insolventnosti ali je v neposredni zvezi z njim. Zakon opredeli način začetka postopka mediacije, učinek sklepa o napotitvi v mediacijo na nadaljevanje postopka zaradi insolventnosti ter glede napotitve v mediacijo določa smiselno uporabo določb ZARSS. Izrecno je določen rok, v katerem mora biti dosežen dogovor, sicer se šteje, da je bil postopek mediacije neuspešno zaključen.

    V primerih, ko zakon določa, da so stranke glavnega postopka zaradi insolventnosti ali upravitelj v zvezi s svojimi zahtevki upravičeni vložiti tožbo, zakon predvidena možnost, da se upravitelj in stranke postopka sporazumejo za mediacijo pred vložitvijo tožbe. Zakon opredeli način začetka postopka mediacije, rok za sklenitev sporazuma o reševanju spora z mediacijo ter obvezno vsebino navedenega sporazuma, rok v katerem morajo stranke o navedenem sporazumu obvestiti sodišče, ki vodi postopek insolventnosti.  Izrecno je določen rok, v katerem mora biti dosežen dogovor, sicer se šteje, da je bil postopek mediacije neuspešno zaključen. Rok za vložitve tožbe pa med postopkom mediacije ne teče.