Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VEČ O ZARSS

 

 

 

          1. SPLOŠNO O ZAKONU

 

Osnovni podatki:

- Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov (ZARSS), sprejet 19. 11. 2009, začel veljati 15. 12. 2009, uporabljati pa 15. 6. 2010, objavljen v Ur. l. RS št. 97/2009,
- na podlagi ZARSS izdana 2 pravilnika (Ur. l. RS št. 22/2010, z dne 19. 3. 2010):
Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč in

Pravilnik o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč.

 

Bistvena vsebina zakona:

- strankam v sodnih sporih zagotavlja dostop do ARS pri vseh sodiščih 1. in 2. stopnje.

 

Namen ZARSS (1. člen):

- boljši dostop strank do ustreznega pravnega varstva,
- možnost izbire postopka reševanja spora,
- možnost pravičnih, hitrih, sporazumnih rešitev,
- časovni in finančni prihranek strank in sodišča,
- večji obseg prostovoljnih izvršitev poravnav.

 

Področje uporabe (2. člen): spori iz

- gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih civilnopravnih razmerij v zvezi z zahtevki, s katerimi lahko stranke prosto razpolagajo in se glede njih lahko poravnajo,
- ne uporablja se v socialnih sporih.

 

Obveznost sodišč (4. člen):

- obvezen sprejem in izvajanje programa mediacije,
- možna uvedba drugih programov ARS.

 

Na katera sodišča se zakon nanaša (4. člen):

- okrajna,
- okrožna,
- višja,
- delovna,
- višje delovno in socialno sodišče.

 

Različen rok za uveljavitev programov (18. čl):

- prvostopenjska sodišča do 15. 6. 2010,
- drugostopenjska sodišča do 15. 6. 2012.

 

 

          2.ORGANIZIRANJE PROGRAMOV MEDIACIJE NA SODIŠČIH

 

Oblika in način izvajanja programov (5. člen):

- sodišču pridružen program (lastna služba za ARS),
- s sodiščem povezan program (pogodba z zunanjim izvajalcem),
- možno povezovanje sodišč pri izvajanju programa,
- (okrožno sodišče + okrajna z njegovega območja).

 

Vodenje programa (7. člen):

- en javni uslužbenec in en sodnik.

 

Mediatorji v programih sodišč (7. člen):

- pri sodiščih mediirajo samo mediatorji, ki so uvrščen na seznam,
- pogoji za mediatorje (8. člen):

     • poslovna sposobnost;

     • nekaznovanost;

     • najmanj višješolska izobrazba;

     • opravljeno izobraževanje za mediatorja;

     • sodišče izmed kandidatov, ki formalno izpolnjujejo pogoje, izbere kandidate, ki jih uvrsti na seznam, in s katerimi nato sklene pogodbo o sodelovanju;
- pravilnika podrobneje določata:

     • zahtevana vsebina izobraževanja za mediatorja,

     • pogoji in postopek za uvrstitev na seznam in izbris z njega,

     • vodenje centralne evidence mediatorjev pri MP,

     • nadzor nad delom mediatorjev,

     • nagrada mediatorja itd.

 

Financiranje programov (12. člen):

- iz proračuna sodišč.

 

Podpora MP pri oblikovanju in izvajanju programov (13. člen):

- vloga CIP: izobraževanje,

- vloga Sveta za ARS (10. člen): svetovanje.

 

Stroški mediacije (22. člen):

- brezplačna v družinskih zadevah in delovnih sporih zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi,
- delno brezplačna v ostalih zadevah (prve tri ure mediacije),
- v celoti plačljiva v gospodarskih sporih,
- mediator, ki deluje v programu mediacije pri sodiščih, je upravičen do nagrade in do povračila potnih stroškov,
- višino nagrade in potnih stroškov opredeljuje pravilnik.

 

Nagrada mediatorja po Pravilniku o nagradi in povračilu potnih stroškov mediatorjem, ki delujejo v programih sodišč (Ur. l. RS, št. 22/2010):

- nagrada mediatorja je sestavljena iz nagrade za izvedena mediacijska srečanja in iz nagrade za uspešno zaključeno mediacijo,

- nagrada za izvedena mediacijska srečanja pripade mediatorju ne glede na to, ali se mediacija uspešno konča; odmeri se po naslednjih postavkah:

     • za vsake začete pol ure mediacijskega srečanja 17,00 EUR,

     • v posebno zahtevnih zadevah za vsake začete pol ure mediacijskega srečanja 21,00 EUR;

- nagrada za uspešno zaključeno mediacijo mediatorju pripade, če se mediacija zaključi s sklenitvijo sporazuma o rešitvi spora med strankami; odmeri se po naslednjih postavkah:

     • v zadevah v sporih iz razmerij med starši in otroki 150,00 EUR,

     • v pravdnih zadevah, gospodarskih zadevah in delovnih zadevah 135,00 EUR,

     • v ostalih zadevah 70,00 EUR,

     • nagrada za rešeno pridruženo zadevo 70,00 EUR;
- v postopku mediacije pri višjih sodiščih in na Višjem delovnem in socialnem sodišču se nagrada poveča za 20%.

 

 

          3. POSEBNE DOLOČBE O POSTOKU

 

Dve vrsti napotitve:
- napotitev v ARS na podlagi soglasja strank (15. člen):
     • stranke lahko izberejo program sodišča ali katerikoli drug program
- “obvezna” napotitev na mediacijo na podlagi informativnega naroka (19. člen):
     • napotitev je v takem primeru možna le v program sodišča,
     • stranke lahko ugovarjajo zoper napotitev; v takšnem primeru se mediacija ne začne,
     • možnost stroškovnih sankcij ob nerazumni zavrnitvi mediacije.
 
Prekinitev postopka:
- za 3 mesece (15.,19. člen).
 
Prvo srečanje v mediaciji:
- v 30 dneh po sklepu o napotitvi (20. člen).
 
Spori z državo (21. člen):
- Državno pravobranilstvo RS načeloma poda soglasje za reševanje spora z mediacijo (vselej, kadar je to glede na okoliščine primera ustrezno).