Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POGOSTA VPRAŠANJA

 

KATERI IZPITI SE OPRAVLJAJO V OKVIRU MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE?

 

V okviru Centra za izobraževanje v pravosodju: pravniški državni izpit, preizkus znanja iz poznavanja določil sodnega reda, izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, izpit za izvršitelja ter izpiti za sodnega izvedenca, sodnega cenilca in sodnega tolmača. Več si lahko preberete na naslednji povezavi.

 

KAKO POSTANEM UPRAVITELJ IN KAJ MORAM NAREDITI, DA OPRAVLJAM TO FUNKCIJO V POSAMEZNEM INSOLVENTNEM POSTOPKU, KI SE VODI PRI SODIŠČU?

 

Upravitelja imenuje sodišče s sklepom o začetku postopka zaradi insolventnosti. V posameznem postopku zaradi insolventnosti je lahko za upravitelja imenovana oseba:

 

1. ki je vpisana v seznam upraviteljev in
2. je sodišče, ki vodi postopek, v seznamu upraviteljev pri njej vpisano kot sodišče, pri katerem opravlja funkcijo upravitelja.

Upravitelj se lahko imenuje kot fizična oseba. Če upravitelj opravlja pristojnosti in naloge upravitelja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali gospodarske družbe, se v sklepu o imenovanju navede tudi ta pravnoorganizacijska oblika in podatki, s katerimi je vpisan v registru.

V seznam upraviteljev je lahko vpisana oseba, ki ima veljavno dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja.

Minister za pravosodje izda dovoljenje za opravljanje funkcije upravitelja osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. da je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in ima aktivno znanje slovenskega jezika,
2. je poslovno sposobna in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja, ali dovoljenje za opravljanje nalog revizorja ali pooblaščenega revizorja v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje,
4. ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri opravljanju del s strokovno izobrazbo iz 3. točke 108. člena ZFPPIPP,
5. ima sklenjeno zavarovanje, ki krije njegovo odškodninsko odgovornost iz prvega odstavka 102. člena ZFPPIPP za najnižjo zavarovalno vsoto 500.000 EUR v posameznem letu,
6. je opravila strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja,
7. je vredna javnega zaupanja za opravljanje te funkcije.

Slednjega pogoja ne izpolnjuje tisti, za katerega je na podlagi njegovega dosedanjega dela, ravnanja ali obnašanja utemeljeno sklepati, da funkcije upravitelja ne bo opravljal strokovno, pošteno in vestno, ali kdor je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitev smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne tajnosti, pranja denarja, izdaje uradne tajnosti, povzročitve splošne nevarnosti ali izdaje državne tajnosti, in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.

8. Izjavo o izbiri sodišč, pri katerih želi ta oseba opravljati funkcijo upravitelja po pridobitvi dovoljenja in vpisu v Seznam upraviteljev,
9. izjavo, da bo ta oseba opravljala funkcijo upravitelja kot fizična oseba, takrat je nujno potrebno navesti EMŠO; če bo oseba opravljala pristojnosti in naloge upravitelja prek pravnoorganizacijske oblike podjetnika, zasebnika ali gospodarske družbe, tudi podatke, s katerimi je vpisan v registru:

- firma, sedež in poslovni naslov,
- matična številka,
10. elektronski naslov osebe in naslov varnega poštnega predala, preko katerega bo oseba oz. upravitelj komuniciral s sodiščem, z navedbo osebne davčne številke.

 

Vlagatelj pošlje Vlogo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. Svoji zahtevi vlagatelj priloži potrebna dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. Vloga je dostopna na naslednji povezavi.

Dovoljenje izda minister za pravosodje, na podlagi mnenja Komisije za izdajo in odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

 

 

KDO JE LAHKO SODNI IZVEDENEC ALI SODNI CENILEC?

 

 

Sodni izvedenci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon ali glede katerih sodišče oceni, da mu je pri presoji potrebna pomoč strokovnjaka.

Sodni cenilci so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter cenitev njene vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode.

 

KDO JE LAHKO SODNI TOLMAČ?

 

Sodni tolmači so osebe, imenovane za neomejen čas s pravico in dolžnostjo, da na zahtevo sodišča tolmačijo na narokih oziroma prevajajo listine.

Pojasnilo ministrstva glede strokovnega izpopolnjevanja ter seznanjanja z novimi dognanji in metodami v stroki (pdf).

 

KAJ JE NADZORSTVENA PRITOŽBA?

 

 

Nadzorstvena pritožba je vloga stranke, ki jo na podlagi Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja /ZVPSBNO-UPB2/ (Uradni list RS, št. 67/12) vloži pri sodišču, ki obravnava zadevo, če meni, da sodišče nepotrebno odlaša z odločanjem. Vloži jo v pisni obliki, o njej pa odloča predsednik ali predsednica sodišča.

 

Vloga stranke mora za potrebe odločanja o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja po določbah 5. člena ZVPSBNO vsebovati naslednje sestavine:

- osebno ime oziroma firmo oziroma drug naziv stranke, naslov njenega stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedež,
- osebno ime oziroma firmo oziroma drug naziv zastopnika ali pooblaščenca in naslov njegovega stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedež,
- navedbo sodišča, ki obravnava zadevo,
- opravilno številko zadeve ali datum vložitve zadeve na sodišče,
- navedbo okoliščin ali drugih podatkov v zvezi z zadevo, ki izkazujejo, da sodišče nepotrebno odlaša z odločanjem,
- lastnoročni podpis stranke, zastopnika ali pooblaščenca.

 

Obrazec za nadzorstveno pritožbo je dostopen na naslednji povezavi

 

Ministrstvo za pravosodje bo v primeru, ko bo stranka nadzorstveno pritožbo vložila pri ministrstvu in bo vloga stranke popolna, le-to odstopilo predsedniku pristojnega sodišča, da jo obravnava v skladu s tem zakonom, in zahtevalo poročilo o ugotovitvah in ukrepih glede časovnega poteka reševanja posameznega postopka.

 

ZEMLJIŠKA KNJIGA (povezava).

 

 

ODŠKODNINE ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ

 

UGOTAVLJANJE VZAJEMNOSTI PRI PRIDOBIVANJU NEPREMIČNIN S STRANI TUJIH DRŽAVLJANOV