POTRDILA IN OBRAZCI

 

  • POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

Izdaja potrdil iz kazenske evidence, evidence izrečenih vzgojnih ukrepov, evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških ter skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu.

Upravičenec zaprosi za izpisek iz katerekoli kazenske evidence pisno, s posebno vlogo ali na obrazcu. Prosimo, da zahtevek pošljete samo enkrat (ali po pošti ali po elektronski pošti ali po faksu). Na podlagi 32. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 42/07 - uradno prečiščeno besedilo in 126/07) je potrdilo takse prosto. Več >>>.

 

ZA FIZIČNE OSEBE:

 

a) Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe

     obrazec

          Elektronski zahtevek (za uporabo te storitve je potreben spletni certifikat).

b) Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških za fizične osebe

     obrazec

c) Potrdilo iz evidence kazenskih točk

     obrazec

 

ZA PRAVNE OSEBE:

 

a) Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe

     obrazec

b) Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških za pravne osebe

     obrazec

 

  • NADZORSTVENA PRITOŽBA

Če stranka meni, da sodišče nepotrebno odlaša z odločanjem, lahko pri sodišču, ki obravnava zadevo, vloži pisno nadzorstveno pritožbo, o kateri odloča predsednica oziroma predsednik sodišča. Nadzorstveno pritožbo lahko vloži tudi pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, ki jo odstopi predsedniku pristojnega sodišča in zahteva, da ga obvesti o ugotovitvah in odločitvi. Več >>>.

 

Obrazec za nadzorstveno pritožbo

     obrazec

 

  • ODŠKODNINE ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ

 

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj ureja pravico do odškodnine, ki jo lahko uveljavlja žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali njeni svojci, postopek za uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo in sodelujejo v postopku odločanja o teh pravicah. Več >>>.

 

Obrazec zahteve za uveljavljanje odškodnine:

     obrazec (pdf) 
     obrazec (doc)

          Navodilo za izpolnjevanje obrazca (pdf)

          Navodilo za izpolnjevanje obrazca (doc)

 

Potrdilo o zaznavi ali naznanitvi in obravnavi kaznivega dejanja:
     obrazec (pdf)
     obrazec (doc)

 

  • BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

Pravno pomoč izvajajo odvetniki, ki so po zakonu, ki ureja odvetništvo, vpisani v imenik odvetnikov, in odvetniške družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja odvetništvo, ter notarji v zadevah, ki jih opravljajo po zakonu, ki ureja notariat. Več >>>.

 

Obrazec BPP št. 1: Prošnja za dodelitev brezplačne pravne pomoči

     obrazec

          Navodila za izpolnjevanje prošnje

 

Obrazec BPP št. 2: Napotnica

     obrazec

 

Obrazec BPP št. 3: Zapisnik o prvem pravnem nasvetu

     obrazec

  • IZVRŠBA

Ministrstvo za pravosodje na podlagi Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka izdaja dovoljenje za paketno vlaganje predlogov za izvršbo na podlagi verodostojne listine. Več >>>.

     Zaprosilo za izdajo dovoljenja

  • PRIJAVE ZA IZPIT

Obrazci za prijavo k izpitom, ki jih izvaja Center za izobraževanje v pravosodju (pravniški državni izpit, izpiti iz poznavanja določil sodnega, državnotožilskega in državnopravobranilskega reda ter izpita za upravitelje in izvršitelje).

  • VLOGE

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

     obrazec

 

Vloga za imenovanje sodnega izvedenca / cenilca

     obrazec

 

Vloga za imenovanje sodnega tolmača

     obrazec

  • POPRAVA KRIVIC

Zakon o popravi krivic ureja status bivšega političnega  zapornika, status žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, status svojca žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja  priznanje pravice do odškodnine ter pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, postopek za uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo o teh pravicah. Več >>>.

 

Zahteva za popravo krivic

     obrazec (pdf)

     obrazec (doc) 

  • POSLOVANJE S SODIŠČI

Poslovanje s sodišči - obrazci za sodni register, zemljiško knjigo, brezplačno pravno pomoč itd.

     obrazci

  • OPROSTITEV PLAČILA SODNE TAKSE

Izjava o premoženjskem stanju

     obrazec

          navodilo za izpolnjevanje izjave

 

 

Državni portal e-uprava