Skoči na vsebino

POTRDILA IN OBRAZCI

 

POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE, EVIDENCE PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH TER SKUPNE EVIDENCE IZREČENIH KAZENSKIH TOČK V CESTNEM PROMETU

 

Upravičenec zaprosi za izpisek iz katerekoli zgoraj navedene evidence pisno, s posebno vlogo ali na obrazcu. Prosimo, da zahtevek pošljete samo enkrat (ali po pošti ali po elektronski pošti ali po faksu).

Na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo in 14/15 - ZUUJFO), je potrdilo takse prosto. Več o kazenski evidenci.

NADZORSTVENA PRITOŽBA

Če stranka meni, da sodišče nepotrebno odlaša z odločanjem, lahko pri sodišču, ki obravnava zadevo, vloži pisno nadzorstveno pritožbo, o kateri odloča predsednica oziroma predsednik sodišča. Nadzorstveno pritožbo lahko vloži tudi pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, ki jo odstopi predsedniku pristojnega sodišča in zahteva, da ga obvesti o ugotovitvah in odločitvi.

Preberite več o nadzorstveni pritožbi

POSLOVANJE S SODIŠČI

Obrazci za sodni register, zemljiško knjigo, brezplačno pravno pomoč in drugi obrazci za poslovanje s sodiščem so zbrani na spletni strani sodišča .

PRIJAVE NA IZPITE

Obrazci za prijavo k izpitom, ki jih izvaja Center za izobraževanje v pravosodju :

DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVITELJA

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

Pravno pomoč izvajajo odvetniki, ki so po zakonu, ki ureja odvetništvo, vpisani v imenik odvetnikov, in odvetniške družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja odvetništvo, ter notarji v zadevah, ki jih opravljajo po zakonu, ki ureja notariat. Več o osebah, pooblaščenih za izvajanje brezplačne pravne pomoči.

 

OPROSTITEV PLAČILA SODNE TAKSE

Oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks se uveljavlja s predlogom, ki vsebuje sestavine, določene v 12. členu Zakona o sodnih taksah.

 

Predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks mora vsebovati naslednje podatke in izjave:

  • osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, enotno matično številko občana in državljanstvo stranke oziroma naziv, sedež, davčno in matično številko pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika;
  • osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, enotno matično številko občana in državljanstvo družinskih članov stranke;
  • podatke o zadevi;
  • podatke o dohodkih in premoženju stranke in njenih družinskih članov iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 12.a člena tega zakona oziroma podatke o premoženjskem, finančnem in likvidnostnem stanju stranke iz prvega odstavka 12.b člena tega zakona, o katerih se ne vodijo zbirke podatkov iz petega odstavka 12.a člena tega zakona;
  • soglasje stranke in njenih polnoletnih družinskih članov, da sodišče z namenom ugotavljanja materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov oziroma premoženjskega, finančnega in likvidnostnega stanja stranke po uradni dolžnosti pridobi podatke, ki so davčna tajnost;
  • da so vsi podatki iz četrte alinee tega odstavka, ki jih je stranka navedla v predlogu, resnični, točni in popolni, za kar stranka in njeni polnoletni družinski člani prevzemajo vso premoženjsko odgovornost;
  • podpise stranke in njenih polnoletnih družinskih članov.

     

ODŠKODNINE ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj ureja pravico do odškodnine, ki jo lahko uveljavlja žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali njeni svojci, postopek za uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo in sodelujejo v postopku odločanja o teh pravicah.

Preberite več o odškodninah žrtvam kaznivih dejanj.

POPRAVA KRIVIC

Zakon o popravi krivic ureja status bivšega političnega zapornika, status žrtve (ali svojca žrtve) povojnega protipravnega odvzema življenja, priznanje pravice do odškodnine in pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter postopek za uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo o teh pravicah.

Več o popravi krivic.

 

 

Obrazca za vložitev zahteve za popravo krivic:

 

 

 Priloga k zahtevi – pooblastilo

 

IZTERJAVA PREŽIVNIN

 

Izterjava preživnin

 

 

 

Zdravniško potrdilo o razlogih za odlog nastopa kazni zapora

Zdravniško potrdilo o razlogih za prekinitev oziroma podaljšanje prekinitve izvrševanja kazni zapora