Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POTRDILA IN OBRAZCI

 

POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE, EVIDENCE VZGOJNIH UKREPOV IN EVIDENCE IZBRISANIH OBSODB ZA KAZNIVA DEJANJA ZOPER SPOLNO NEDOTAKLJIVOST 

 

Zahteva za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc se vloži na obrazcih, ki so priloga Pravilnika o kazenskih evidencah (Uradni list RS, št. 3/18).

 

Pravilnik o kazenskih evidencah predpisuje enoten obrazec za pridobitev potrdila iz treh kazenskih evidenc (potrdila iz kazenske evidence, evidence vzgojnih ukrepov, evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost), zato je potrebno na zahtevku ustrezno obkrožiti tisto evidenco, iz katere zahtevamo potrdilo. Vsak posameznik lahko zahteva izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v vseh treh kazenskih evidencah in se nanašajo nanj. Prav tako je mogoče pridobiti izpis iz kazenske evidence za pravno osebo.

 

Prav tako pojasnjujemo, da v postopku prijave na razpis za delovno mesto potrdila iz kazenske evidence ni potrebno priložiti, saj zadostuje že podpisana izjava kandidata za zasedbo delovnega mesta, iz katere smiselno izhaja, da oseba ni zabeležena v kazenski evidenci.

 

Izpolnjen obrazec, ki mora biti lastnoročno podpisan, lahko oddate na sledeče načine:

 • osebno v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje v poslovnem času
 • po pošti na naslov Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000, Ljubljana
 • prek varnega elektronskega predala na naslov evidence.mp@vep.si (potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo)
 • prek portala eUprava (potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo)

Za lastnoročno podpisano zahtevo se šteje tudi zahteva, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom ali kvalificiranim elektronskim žigom za pravne osebe. 


ZA FIZIČNE OSEBE:


Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe

 

obrazec

obrazec HU

obrazec IT 

obrazec ANG

Elektronski zahtevek preko e-Uprave (za uporabo storitve je potreben digitalni certifikat)

 

ZA PRAVNE OSEBE:

 

Potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe

 

obrazec

obrazec HU

obrazec IT

 

 

EVIDENCA PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH (EPS) TER SKUPNA EVIDENCA IZREČENIH KAZENSKIH TOČK V CESTNEM PROMETU (EKT)

 

Zahteva za pridobitev podatkov iz EPS in EKT se vloži na obrazcih, ki so priloga Pravilnika o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi (Uradni list RS, št. 3/18).

 

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe

 

obrazec

obrazec HU

obrazec IT

 

Potrdilo iz evidence pravnomočnih sodb oz. sklepov o prekrških za pravne osebe

 

obrazec

obrazec HU

obrazec IT

 

Potrdilo iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu

 

obrazec

obrazec HU

obrazec IT

obrazec ANG

 

 

Na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16), so vsa izdana potrdila takse prosta. 

 

Podrobnejša navodila za pridobitev potrdil

 

Več o evidencah

 

NADZORSTVENA PRITOŽBA

Če stranka meni, da sodišče nepotrebno odlaša z odločanjem, lahko pri sodišču, ki obravnava zadevo, vloži pisno nadzorstveno pritožbo, o kateri odloča predsednica oziroma predsednik sodišča. Nadzorstveno pritožbo lahko vloži tudi pri ministrstvu, pristojnem za pravosodje, ki jo odstopi predsedniku pristojnega sodišča in zahteva, da ga obvesti o ugotovitvah in odločitvi.

Preberite več o nadzorstveni pritožbi

POSLOVANJE S SODIŠČI

Obrazci za sodni register, zemljiško knjigo, brezplačno pravno pomoč in drugi obrazci za poslovanje s sodiščem so zbrani na spletni strani sodišča .

PRIJAVE NA IZPITE

Obrazci za prijavo k izpitom, ki jih izvaja Center za izobraževanje v pravosodju :

DOVOLJENJE ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE UPRAVITELJA

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

Pravno pomoč izvajajo odvetniki, ki so po zakonu, ki ureja odvetništvo, vpisani v imenik odvetnikov, in odvetniške družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja odvetništvo, ter notarji v zadevah, ki jih opravljajo po zakonu, ki ureja notariat. Več o osebah, pooblaščenih za izvajanje brezplačne pravne pomoči.

 

OPROSTITEV PLAČILA SODNE TAKSE

Oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks se uveljavlja s predlogom, ki vsebuje sestavine, določene v 12. členu Zakona o sodnih taksah.

 

Predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks mora vsebovati naslednje podatke in izjave:

 • osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, enotno matično številko občana in državljanstvo stranke oziroma naziv, sedež, davčno in matično številko pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika;
 • osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, davčno številko, enotno matično številko občana in državljanstvo družinskih članov stranke;
 • podatke o zadevi;
 • podatke o dohodkih in premoženju stranke in njenih družinskih članov iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 12.a člena tega zakona oziroma podatke o premoženjskem, finančnem in likvidnostnem stanju stranke iz prvega odstavka 12.b člena tega zakona, o katerih se ne vodijo zbirke podatkov iz petega odstavka 12.a člena tega zakona;
 • soglasje stranke in njenih polnoletnih družinskih članov, da sodišče z namenom ugotavljanja materialnega položaja stranke in njenih družinskih članov oziroma premoženjskega, finančnega in likvidnostnega stanja stranke po uradni dolžnosti pridobi podatke, ki so davčna tajnost;
 • da so vsi podatki iz četrte alinee tega odstavka, ki jih je stranka navedla v predlogu, resnični, točni in popolni, za kar stranka in njeni polnoletni družinski člani prevzemajo vso premoženjsko odgovornost;
 • podpise stranke in njenih polnoletnih družinskih članov.

ODŠKODNINE ŽRTVAM KAZNIVIH DEJANJ

Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj ureja pravico do odškodnine, ki jo lahko uveljavlja žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali njeni svojci, postopek za uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo in sodelujejo v postopku odločanja o teh pravicah.

Preberite več o odškodninah žrtvam kaznivih dejanj.

POPRAVA KRIVIC

Zakon o popravi krivic ureja status bivšega političnega zapornika, status žrtve (ali svojca žrtve) povojnega protipravnega odvzema življenja, priznanje pravice do odškodnine in pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter postopek za uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo o teh pravicah.

Več o popravi krivic.

 

 

Obrazca za vložitev zahteve za popravo krivic:

 

 

 Priloga k zahtevi – pooblastilo

 

IZTERJAVA PREŽIVNIN

 

Izterjava preživnin

 

 

 

Zdravniško potrdilo o razlogih za odlog nastopa kazni zapora

Zdravniško potrdilo o razlogih za prekinitev oziroma podaljšanje prekinitve izvrševanja kazni zapora